Privacyverklaring Gaviota                                                  

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Gaviota geleverde producten en diensten.

Gaviota, gevestigd te Jaagpad 38 1059BP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van wie verwerken wij mogelijk persoonsgegevens:

Gaviota verwerkt persoonsgegevens omdat

 1. Men Client is – iemand gebruik maakt van onze diensten;
 2. Men in het verleden een klant is geweest en er nog netwerk contacten bestaan;
 3. Een contact is vanuit ons gedegen expertise netwerk;
 4. Een potentiele klant ofwel Geïnteresseerde is;
 5. Omdat men deze zelf aan ons heeft verstrekt;
 6. Omdat iemand een leverancier is van Gaviota.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens die Gaviota van jou nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Gaviota in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens welke ter beschikking komen bij betaling van onze of jullie factuur

Gaviota verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Er is bij onze dienstverlening geen sprake van besluitvorming, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst heeft met van Gaviota, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Gaviota. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Gaviota. Wilt je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
 • Jouw naam kan vermeld worden op onze factsheets die wij gebruiken als referentie materiaal.
 • Eventueel kan een naam worden gedeeld via media als Linkedin, Twitter, Facebook waarvoor men dan zelf aan die media zijn privacy settings heeft medegedeeld.
 • Via Gaviota.nl kan met bronvermelding worden gewerkt.
 • En verder wanneer ons dit helpt om jou de best mogelijke dienst te leveren.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Gaviota gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Gaviota zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gaviota zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Gaviota verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Gaviota gebruikt geen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@gaviota.nl.

Beveiliging

Gaviota hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Gaviota heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Gaviota toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Gaviota gebruik maakt van de diensten van derden, zal Gaviota in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal Gaviota je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@gaviota.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via info@gaviota.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 mei 2018 door Gwenn Kocken.